Mötesprotokoll

Mötesprotokoll, årsberättelser och medlemsbrev.

Protokoll fört vid Skeppsbefälhavareföreningens i Åbo r.f. den 18.12.2018 klockan 19.00 i Åbo hamns mötesutrymme ” Fyren”. Närvarande medlemmar 24 st enligt bifogad förteckning.

§ 1

Mötet öppnades av sjökapten Peter Lindberg.

2 §

Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

3 §

Föreningens ordförande utsågs att föra ordet under valmötet. Såsom sekreterare fungerar mötets ordförande.

4 §

Val av styrelse för år 2019. Styrelsen består av ordförande, viceordförande, kassör/sekreterare och arkivarie/bibliotekarie. Såsm extra medlem vrkar Intendent Kasper Westerlund, Sjöhistoriska Institutet vid Åbo Akademi.

Omval av styrelse och verksamhetsgranskare för år 2019 föreslogs

Föreningens styrelse för det kommande verksamhetsåret godkändes enligt följande :

Ordförande sjökapten Peter Lindberg

Viceordförande sjökapten Bengt Engblom

Skattmästare/sekreterare sjökapten Guy Mickelsson

Arkivarie/bibliotekarie sjökapten Jani Korpelainen

Såsom utomstående fortsätter intendent Kasper Westerlund, Åa sjöhistoriska institutet,                      

5 §

Val verksamhetsgranskare för år 2019 utfördes. Föreningens verksamhetsgranskare för år 2018 är: sjökaptenerna Hanna Linjos-Maunula och Rauli Salmi

6 §

Val suppleant för verksamhetsgranskare för år 2018 utfördes. Föreningens suppleant för verksamhetsgranskare är: sjökapten Hannu Leppänen.

7 §

På förslag av skattmästaren sjökapten Guy Mickelsson, bibehölls medlemsavgiften vid 20 euro.

8§                   

Föredrag av Tatu Laurila. Aalto shipping rederiet, dess tillkomst och nuläge. Tatu Laurila beskrev rederiverksamheten i Finland för närvarande, med betoning på mindre bulk- och lastfartygstonnaget. Föredraget gav en god bild av aktuella problem och visioner om framtiden.

10§

Ordförande avslutade valmötet och tillönskade alla föreningens

medlemmar en God Jul och Ett Gott Nytt År.

Kvällen avslutade traditionellt med avnjutning av té och smörgås. Även denna gång kunde föreningen bjuda på julbastu. Detta tillfälle utnyttjades av många medlemmar

Vid protokollet:___________________________

Peter Lindberg

ordförande                                                   Detta protokoll har justerats av:

 

 

Bilagor   Agenda

              Närvaroförteckning